UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Aleksandra Šupljeglav Jukić

Viši asistent

Aleksandra Šupljeglav Jukić, viši asistent na Agromediteranskom fakultetu, autor i koautor u 6 naučno-istraživačkih radova. Učetsvovala je u nekoliko projekata koje je podržala EU, ERASMUS+ CBHE (LANDS, BUGI) kao i razna ministarstva u BiH, i bilateralnih projekata između B&H i Slovenije.  Trenutno je doktorant Agronomsko-prehrambeno tehnološkog  fakulteta, Univerziteta u Mostaru.