UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Alisa Hadžiabulić

Docent

Alisa Hadžiabulić, docent; autor i koautor 20 naučnih radova i 5 istraživačkih studija. Učestvovala u nekoliko projekata finansiranih od strane EU, TEMPUS (SER, AGRIVOC),  ERASMUS+CBHE, USAID, projektima raznih ministarstava u BiH, bilateralnim projektima sa Crnom Gorom i Slovenijom, projektima sa Norveškom vladom HERD. Univerzitetski je koordinator dva ERASMUS CBHE+ projekta LANDS i BUGI, posjeduje značajno iskustvo u radu na međunarodnim projektima i u međunarodnim organizacijama, univerzitetski kontakt osoba za EURAXESS, kao i fakultetski koordinator za   Mevlana program i ERASMUS KA-107. Naučna oblast proučavanja pokriva oblast Ukrasnog bilja (uzgoja i primjene) i pejzažne arhitekture.