UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Alma Leto

Dr.sc.

Dr.sc. Alma Leto, vanredni professor; autor i koautor 25 naučnih radova, jedne knjige i 7 istraživačkih studija. Učestvovala je u nekoliko EU, TEMPUS, ERASMUS+ (LANDS, BUGI) projekata kao i onih koje su podržala BiH ministarstva i bilateralnih projekata sa Crnom Gorom i Slovenijom, kao i onih podržanih od strane Norveške vlade, HERD. Mentor je pri izradi završnih radova dodiplomskog i diplomskog studija, kao i doktorskih studija.  Uključena je u brojne aktivnosti koje se tiču primijenjene hemije, hemije tla, kao i translokacije elemenata i i spojeva. Trenutno je prodekan za naučno-istraživački rad.