UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Alma Mičijević

Dr.sc.

Dr.sc. Alma Mičijević, vanredni professor; autor i koautor 30 naučnih radova, jedne knjige i 3 istraživačke studije, a učestvovala je u realizaciji aktivnosti u ERASMUS projektu LANDS. Mentor je pri izradi završnih radova dodiplomskog i diplomskog studija, kao doktorskih studija. Uključena je u brojne aktivnosti koje se tiču primjenjene hemije, hemije tla, kao i translokacije elemenata i i spojeva iz i u biljku, kao i hemije voda.