UNIVERZITET BIJELJINA

Boro Krstić

Assistant professor

Boro Krstić je koordinator u ime Univerziteta Bijeljina – direktor je Univerziteta Bijeljina od 2012. godine, a 2016. godine mu je mandat obnovljen. Od 2016. godine je dekan Poljoprivrednog fakulteta, gdje predaje Poslovno pravo.  Inicijator je i organizator seminara na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina s ciljem edukacije poljoprivrednih proizvođača kako bi se pripremili za sezonu sjetve u tekućoj godini. Seminar nosi naziv „Izazovi poljoprivredne proizvodnje – sezona sjetve za narednu godinu“ i od 2013. godine se tradicionalno održava 15.2. svake godine. 2019. godine, biće organizovan sedmi seminar. Docent Boro Krstić je inicijator niza edukativnih aktivnosti koje Poljoprivredni fakultet provodi u interesu poljoprivrednih proizvođača. Takođe je inicijator Prve naučne konferencije „Selo i poljoprivreda“, koju je Poljoprivredni fakultet organizovao u septembru 2018. godine, a i urednik je zbornika radova s ove konferencije i član naučnog odbora. Docent Boro Krstić je angažovan i u naučno-istraživačkom radu u području poljoprivrede.