UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Đurađ Hajder, MSc

Viši asistent

Đurađ Hajder ma, viši asistent. Završio je drugi ciklus akademskih studija 2016. godine, na užoj naučnoj oblasti Upravljanje zemljištem i vodama, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Na ovoj instituciji zaposlen je u zvanju višeg asistenta, na užoj naučnoj oblasti Nauka o zemljištu. Oblast njegovog interesovanja takođe uključuje biometriku, fazi logiku i informacione tehnologije u poljoprivredi.