UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Elma Temim

Dr.sc.

Dr.sc. Elma Temim, redovni profesor, dekan Agromediteranskog fakulteta, autor i koautor 30 naučnih radova, pet knjiga i 7 istraživačkih studija. Prije sadašnje funkcije, bila je prodekan na Agromediteranskom fakultetu, kao i član Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru. Učestvovala je u nekoliko projekata finansiranih od strane EU, USAID, TEMPUS, ERASMUS+CBHE programa, projekata finansiranih od strane Norveške vlade HERD, a bila je i koordinator većeg broja  projekata koje su podržavala relevantna ministarstva, kao i biletaralnih projekata sa Crnom Gorom i Slovenijom.  Mentor je velikom broju dodiplomskih i diplomskih radova, kao i doktorskih disertacija. Naučna oblast proučavanja pokriva oblast Ukrasnog bilja (uzgoja i primjene) i pejzažne arhitekture kao i biljnu fiziologiju.