UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Jasmina Aliman

Dr.sc.

Dr.sc. Jasmina Aliman, vanredni profesor; autor i koautor 45 naučnih radova, dvije knjige i 7 istraživačkih studija.  Učestvovala je u nekoliko projekata finansiranih od strane  EU, TEMPUS projektima (AGRIVOC), ERASMUS+CBHE (LANDS, BUGI), a bila je i koordinator nekoliko projekata podržanih od strane ministarstava u BiH, kao i bilaterlanim projektima sa Crnom Gorom i Slovenijom, projektima sa Norveškom vladom HERD. Mentor je pri izradi završnih radova dodiplomskog i diplomskog studija, kao doktorskih studija. Uključena je u veliki broj istraživanja koja se tiču agronomskih i fizioloških aspekata u modernom voćarstvu. Takođe je sertificikovani član službenog lanela za degustaciju maslinovih ulja.