UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Jasna Hasanbegović

M.A, viši asistent

Jasna Hasanbegović, M.A, viši asistent na Agromediteranskom fakultetu, autor i koautor u 10 naučno-istraživačkih radova. Učetsvovala je u nekoliko projekata koje je podržala EU, ERASMUS+ CBHE (LANDS, BUGI) kao i razna ministarstva u BiH, i bilateralnih projekata između B&H i Slovenije.  Trenutno je doktorant Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu.