UNIVERZITET BIJELJINA

Miroslav Nedeljković

Assistant professor

Miroslav Nedeljković je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu iz područja ekonomike poljoprivrede. Doktorirao je na istom fakultetu radom: „Predviđanje proizvodno ekonomskih pokazatelja ratarske proizvodnje u Republici Srpskoj“.

Od novembra 2015. godine zaposlen je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina kao asistent na predmetima Menadžment biljne proizvodnje, Menadžment stočarske proizvodnje i Menadžment poljoprivrednog savjetodavstva.

Godine 2019. izabran je za docenta u predmetima Statistika i Kvantitativne metode za menadžere na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta Bijeljina te za prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju. Do sada je objavio nekoliko desetaka radova iz svog užeg područja istraživanja.