UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Mitar Simić

Assistant Professor

Mitar Simić je 2017. godine odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti elektrotehnike i računarstva na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno radi kao docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje vrši i funkciju šefa Katedre za opštu elektrotehniku. Autor je više od 20 naučnih i stručnih radova, i učestvovao je u više od 10 nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Oblasti istraživačkog rada obuhvataju senzore, impedansnu spektroskopiju, modelovanje elektrohemijskih procesa i bioimpedanse ekvivalentnim električnim mrežama, te dizajn i razvoj mjerno-akvizicionih uređaja.