UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Mr Dragan Brković

Teaching Assistant

Dragan Brković je završio zajednički magisterij na Univerzitetu u Gentu u saradnji sa 11 partnerskih univerziteta. On je bio angažovan kao nacionalni ekspert u Regionalnoj radnoj grupi za stručno savjetovanje (REAWG) o LEADER pristupu u „Procjeni primjene LEADER pristupa na zapadnom Balkanu“ koji su finansirali “SWG RRD” i “GIZ”. Bio je vodeći istraživač na projektu “Savez za zajednički ruralni razvoj (ACoRD)” za istraživanje politika o pripremljenosti vladinih institucija u BiH za implementaciju EU LEADER pristupa koji je finansirala Evropska komisija u okviru programa Instrumenta za civilno društvo (EuropeAid/132-796/L/ACT/BA) i ekspert za ruralni razvoj u organizaciji Nacionalne konferencije o lokalnom partnerstvu za razvoj i zapošljavanje koja je finansirana iz Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva 2 (TACSO 2) za korisnike IPA  programa (EuropeAid/133642/C/SER/Multi). Dragan Brković je koordinisao projekat „Škola zadrugarstva i njihova uloga u razvoju ženskog preduzetništva“ u okviru FIGAP programa organizovanog od “UNWomen”. Bio je član tima u sprovođenju osnovnih istraživanja u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) koji finansira IFAD (APCU/06/D/002) i član tima u izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske za period 2015-2020 i Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009-2015 koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. On je Erazmus Mundus Alumni i doktorant na Univerzitetu u Vaheningenu.