UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Mr Milan Šipka

Viši asistent

Milan Šipka je stekao zvanje master Upravljanje zemljištem i vodom na Univerzitetu u Banjoj Luci 2019. godine. Trenutno je zaposlen kao viši asistent na Univerzitetu u Banjoj Luci na Poljoprivrednom fakultetu.  Autor i koautor je 10 naučnih radova i učestvovao je u 11 nacionalnih i internacionalnih istraživačkih projekata (FP6, Tempus, Erasmus, FAO). Njegova istraživačka interesovanja uključuju primjenu GIS-a i RS u Pedologiji  (način korišćenja zemljišta i zemljišni pokrivač, pogodnosti zemljišta, bonitiranje zemljišta, modeliranje, erozionih procesa itd..).