UNIVERZITET AGRONOMSKIH NAUKA I VETERINARSKE MEDICINE BUKUREŠT (USAMV)

PhD. Cosmin Alexandru Mihai

Izvanredni profesor

Dr. Cosmin Alexandru Mihain je vanredni profesor i istraživač u području pomologije. Specijalizovao se za ornitologiju, naročito za privlačenje korisne faune u hortikulturne ekosisteme, uključujući nove elektronske uređaje.