SVEUČILIŠTE U MOSTARU (SUM)

Prof. Adrijana Filipović

PhD

Adrijana Filipović, vanredni profesor na Sveučilištu u Mostaru. Diplomirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Zvanje doktora nauka stekla je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), uže područje fiziologija i ishrana bilja. Učestvovala je i vodila više nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata u području poljoprivrede, obrazovanja i zaštite okoline na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prodekanica je za međunarodnu saradnju i nauku te voditeljica doktorskih studija na matičnom fakultetu.