UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Semina Hadžiabulić

Dr.sc.

Dr.sc. Semina Hadžiabulić, vanredni profesor; Objavila je 46 naučnih radova, 6 knjiga, a učestvovala u 15 naučno-istraživačkih studija, bila je koordinator projekata koje je podržala Norveška vlada HERD, i  projekata koje su podržala ministarstva u BiH, bilateralnim projektima sa Crnom Gorom. Bila je član timova koji su realizovali razne TEMPUS projekte (SER, AGRIVOC) ERASMUS projekte (LANDS, BUGI) AgroMAP NETWORK, kao projekta Konzervacija i upotreba biljnih genetskih resursa, koji je podržala SIDA i Nordic Gene Bank. Bila je dekan i prodekan na Agromediteranskom fakultetu, a trenutno član Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Naučna oblast proučavanja pokriva oblast Biljne genetike, GMO, Oplemenjivanje biljaka i biodiverzitet.