UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

Zdenka Babić

Profesor

Zdenka Babić je doktorirala na Univerzitetu u Banjoj Luci 1999. godine. Zaposlena je kao redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. U fokusu njenog istraživačkog rada je obrada signala, digitalna obrada slike i analiza podataka. Objavila je tri naučne i tri stručne knjige, jedno poglavlje u međunarodnoj monografiji, oko 100 radova u časopisima i zbornicima sa naučnih skupova, a učestvovala je kao koordinator ili glavni istraživač u više od 50 projekata. Učestvovala je u realizaciji i razvoju novih nastavnih predmeta na svim ciklusima studija iz oblasti obrade signala, obrade slike i multimedije. Radila je kao prodekan za nastavu i prodekan za naučnoistraživački rad, šef Katedre za opštu elektrotehniku i šef doktorskog studija Informaciono-komunikacione tehnologije. Bila je član Republičkog savjeta za nauku i tehnologiju Republike Srpske, predstavnik BiH u FP7 i H2020 ICT komitetu, a trenutno je član Senata Univerziteta u Banjoj Luci. Član je IEEE-a.